Aile ve Boşanma Hukuku


Aile, toplumu oluşturan en temel ve birincil unsurdur. Ancak her konuda olduğu gibi aile ile ilgili de uyuşmazlıklar çıkabilmesi, ailenin toplum açısından önemi de göz önüne alınarak bu husustaki kuralların Boşanma ve Aile Hukuku adı altında belli başlı kurallarla düzenlenmesi sonucunu meydana getirmiştir.

Şüphesiz ki bir toplumun yapısını, kitlesel düşünme veya hareket tarzını belirleyen dinamikler, toplumu oluşturan ailelerde meydana gelir (veya getirilir) ve bütüne yayılır. Bu sebeple çok unsurlu bir organizma olarak da tanımlayabileceğimiz toplumu oluşturan en küçük birimdir. Hukuk kurallarının toplum yaşamını düzenlediği de düşünülürse hukukun toplumun en küçük birimiyle ilgili kurallara atfedeceği önemin yüksek olması doğal olandır. Bu noktada koyulan kurallar, sadece toplumun değil aileyi oluşturan bireylerin de zarar görmemesi gözetilerek meydana getirilmiştir. Sağlıklı aile yaşamının, aileyi oluşturan bireyler ve toplum açısından faydası aşikarken, aile birliğinin yürütülememesi durumunda bundan zarar görülmemesi de yine aileyi oluşturan bireyler ve toplum açısından önemlidir. Bu sebeple, Boşanma ve Aile Hukuku ile ilgili bir uyuşmazlığın varlığı durumunda bu uyuşmazlığın bütün taraflar bakımından en adil ve sağlıklı şekilde çözülmesi için bu konuda uzman bir aile ve boşanma avukatının danışmanlığına başvurmak gerekir.

Aile Hukukunda Mal Paylaşımı


Boşanma ve Aile Hukuku’na dair günlük hayatta en çok uyuşmazlık yaşanan konulardan biri de sona erdirilen aileyi oluşturan bireyler arasındaki aile hukukundan doğan mal paylaşımı meselesidir. Buna göre ailenin çeşitli sebeplerle sona ermesi durumunda, aileyi oluşturan bireylere ait malların nasıl paylaştırılacağına karar verilir. Kanun, bireylerin aile birliğinin bozulması sebebiyle uğrayacağı zararların önüne geçmek için paylaştırmanın şekilleri hakkında ayrıntılı düzenlemeler yapmıştır. Bunlara mal rejimleri diyoruz. Bu konudaki mevcut kanunumuz olan 4721 sayılı Medeni Kanun’da kişilerin aksi anlaşma yapmaması durumunda tabi olacakları yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi ve tabi olmak için ayrıca bu hususta notere onaylattırılacak bir sözleşme yapılması gereken mal ortaklığı, mal ayrılığı ve paylaşmalı mal ayrılığı rejimleri öngörülmüştür. 743 sayılı eski Medeni Kanun’da yasal mal rejimi mal ayrılığı rejimiydi ve aile içinde ekonomik açıdan söz sahibi olan taraf erkek olduğundan, kadının ekonomik açıdan gücü bulunmadığından adaletsiz durumlar ortaya çıkmaktaydı. Yeni kanunda bu durum düzeltilmiştir.

Boşanmanın Sebepleri


Daha önce bahsettiğimiz ailenin toplumdaki önemli konumu sebebiyle evlilik birliğinin sona erdirilmesi Boşanma ve Aile Hukuku çerçevesinde belli kurallara bağlanmıştır. Bunun amacı, gerçekten ciddi sebepler olmadan kişilerin aceleci kararlarıyla bu müessesenin toplum nezdindeki yerini sarsmamalarıdır. Bu doğrultuda, Medeni Kanunumuzda boşanmanın gerçekleşebilmesi için bazı sebeplerin var olması gerektiği öngörülmüştür. Bu sebepleri somut, kesin ve açık olmaları ölçütüne göre özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayırıyoruz.

Yeşildere Hukuk